Heeft u te maken met langdurige zorg?

Zoekt u ondersteuning? U valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) als u 24 uur per dag op zorg bent aangewezen. Dit kan verpleging zijn, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. Ontvangt u deze zorg al of gaat u hier gebruik van maken? Dan ondersteunen wij bij het regelen en uitvoeren van uw zorg.

Zorg Thuis 2 Origineel

Direct antwoord op uw vraag

 • U wilt een zorgaanbieder die bij u past. Met de informatie op ZorgkaartNederland vindt u een zorgaanbieder die voldoet aan uw wensen en eisen.

 • De Wlz is bedoeld voor zorg aan mensen die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het gaat hier om mensen met een lichamelijke, verstandelijke, auditieve of visuele beperking. Ook mensen met langdurige psychische problemen kunnen een beroep doen op de Wlz.

 • De Wlz is toegankelijk voor kinderen. Het gaat om kinderen met een intensieve zorgvraag en waarbij hun zorg niet onder de Zvw (intensieve kindzorg), de Jeugdwet of zorgprofiel VG 3 of lager valt.

  In de Wlz komen voornamelijk kinderen die te maken hebben met een meervoudig complexe handicap en een verstandelijke beperking tussen de 5 en 19 jaar.

  Kinderen bij wie er geen uitzicht is dat zij enige mate van zelfstandig wonen of participatie kunnen bereiken, kunnen de Wlz instromen. 

 • Ook in de Wlz kunnen cliënten ZIN en PGB combineren. Dat kan door een zogenaamd Modulair Pakket Thuis (MPT). De Wlz kent drie manieren waarop cliënten hun zorg thuis kunnen ontvangen in plaats van in een instelling. Deze drie zijn:

  • Volledig Pakket thuis (VPT)

  • Persoonsgebonden budget (PGB)

  • Modulair Pakket thuis (MPT)

  Met het MPT is een combinatie tussen ZIN en PGB dus mogelijk en kunnen verschillende aanbieders de zorg leveren.

  Een MPT is geschikt voor cliënten die niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig hebben of de zorg niet geheel zelf via een PGB willen organiseren.

 • Nee, dat hoeft niet. Cliënten die zorg uit de Wlz ontvangen, kunnen deze zorg onder voorwaarden ook thuis ontvangen. Bijvoorbeeld door een Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) of Persoonsgebonden Budget (PGB). Cliënten die onder de Wlz vallen, hoeven dus niet per se in een instelling te wonen.

 • Als u niet tevreden bent over de informatie die het zorgkantoor verstrekt of over de zorgbemiddeling, kunt u een klacht bij uw eigen zorgkantoor indienen. Het zorgkantoor moet uw klacht volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht behandelen. Dit betekent onder meer dat u binnen zes weken (met een mogelijkheid tot verlenging tot tien weken) antwoord op uw klacht moet hebben gekregen. Ook is het zorgkantoor verplicht om u de mogelijkheid te bieden te worden gehoord.

  Als u niet tevreden bent over het antwoord op uw klacht, kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman.

 • Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van de ontvangen zorg, hebt u verschillende mogelijkheden. U kunt klagen bij de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie van de zorgaanbieder zelf, maar ook bij het zorgkantoor of bij andere instanties, zoals de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.

  U kunt met een klacht ook terecht bij een geschillencommissie.

  Neem contact met Adviespunt Zorgbelang op. Wij helpen u verder in uw keuze. 

 • Thuiswonende cliënten die zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed krijgen, krijgen ook hun huishoudelijke hulp vanuit die wet vergoed.

 • Een partner meeverhuizen naar een zorginstelling is mogelijk. Als u moet worden opgenomen in een Wlz-instelling voor verpleging en verzorging (bijvoorbeeld een verpleeghuis) of gehandicaptenzorg, dan kan uw partner ervoor kiezen om met u mee te verhuizen naar deze instelling. Meeverhuizen kan ook als uw partner zelf geen indicatie heeft voor Wlz-zorg.

  Heeft u n.a.v. deze informatie aanvullende vragen of wilt u advies? Bel : 0900 - 243 81 81 

 • Als de instelling bepaalde woonelementen verplicht stelt, bijvoorbeeld een hoog-laag bed, dan komen de kosten voor rekening van de instelling. Cliëntenraden kunnen afwijkende afspraken maken, men dient cliënten hierover ruimschoots van te voren van op de hoogte te brengen.

  Bron: WLZ Zorgkompas.

  Heeft u n.a.v. deze informatie aanvullende vragen of wilt u advies? Bel : 0900 - 243 81 81 (normaal gesprekstarief) 

 • De cliëntondersteuner Wlz mag u pas ondersteunen op het moment dat u een Wlz-indicatie heeft.

  De gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van cliëntondersteuning bij de indicatiestelling.

  Heeft u n.a.v. deze informatie aanvullende vragen of wilt u advies? Bel : 0900 - 243 81 81 (normaal gesprekstarief) 

 • Bij een pgb komt veel kijken. Kunt of wilt u niet alles zelf regelen? Een gewaarborgde hulp kan u helpen.

  Een gewaarborgde hulp regelt het pgb voor u. Ook is hij verantwoordelijk voor alle verplichtingen. Zoals het ondertekenen van formulieren, het voeren van het bewuste keuze gesprek en het kiezen van goede zorgverleners. 

  • De gewaarborgde hulp helpt u bij de administratie van het pgb-Wlz.

  • De gewaarborgde hulp helpt u bij het kiezen van uw zorgverleners.

  • De gewaarborgde hulp helpt u bij het nakomen van de rechten en plichten van het pgb-Wlz. 

  • De gewaarborgde hulp helpt u bij het in de gaten houden van de kwaliteit van de zorg

  Dat wil niet zeggen dat de budgethouder zijn rechten en plichten overdraagt aan deze hulp. De budgethouder blijft zelf verantwoordelijk voor zijn pgb-Wlz.

  Heeft u n.a.v. deze informatie aanvullende vragen of wilt u advies? Bel : 0900 - 243 81 81 (normaal gesprekstarief) 

 • Wlz-verzekerden kunnen in bepaalde situaties Wlz-zorg in het buitenland krijgen of een vergoeding voor Wlz-zorg in het buitenland. Het zorgkantoor beoordeelt of u in aanmerking komt voor (een vergoeding van) Wlz-zorg in het buitenland.

  Meer informatie vindt u bij Zorginstituut Nederland

  Heeft u n.a.v. deze informatie aanvullende vragen of wilt u advies? Bel : 0900 - 243 81 81 (normaal gesprekstarief) 

 • Verzekerden met een indicatie voor Wlz-zorg kunnen er voor kiezen in een instelling te gaan wonen om de zorg te krijgen. Zij kunnen er onder voorwaarden ook voor kiezen om de zorg thuis te ontvangen met een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt) of de zorg zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Deze mogelijkheden worden leveringsvormen genoemd.

  Meer informatie vindt u op:
  https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas/leveringsvormen+%28instelling+vpt+mpt+en+pgb%29

  Heeft u n.a.v. deze informatie aanvullende vragen of wilt u advies? Bel : 0900 - 243 81 81 (normaal gesprekstarief) 

 • Zorgkantoren en zorgverzekeraars willen iedereen die in aanmerking wil komen voor langdurige zorg tijdig en begrijpelijk informeren. De informatie daarover vindt u op www.zorgkantoor.nl 

Wat kunnen wij voor u doen?

Onze cliëntondersteuners kunnen u helpen bij het regelen van de zorg die u nodig heeft. Hiervoor kunt u kosteloos bij ons terecht. Wij ondersteunen u bij:

 • Informatie en advies
  Over bijv. de manieren waarop u de zorg kunt organiseren, het zorgaanbod en wachttijden in uw regio, cliëntenrechten of zorgtoewijzing.

 • Kiezen van een passende zorgaanbieder
  De keuze voor een zorgaanbieder, of het nu gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis.

 • Invulling van de zorg
  Bijvoorbeeld hulp bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en/of zorgplan. We kunnen ook met u meegaan wanneer u het (zorg)plan gaat bespreken met uw zorgaanbieder.

 • Ondersteuning en bemiddeling bij klachten
  Ondersteuning in het contact met de zorgaanbieder als u niet tevreden bent over de geleverde zorg.

Contact

Onze cliëntondersteuners helpen u graag bij al uw vragen over het regelen en de uitvoering van uw zorg: in een instelling of thuis, met of zonder een persoonsgebonden budget (pgb).

 • Bel 0900 243 81 81 (ma t/m vr van 09:00 - 17:00 uur, lokaal gesprekstarief) 

 • Of stel uw vraag via dit formulier.

Onafhankelijk

De cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang zijn onafhankelijk van zorginstellingen of andere instanties. We werken vanuit uw belang: we gaan uit van wat u nodig heeft. Ook uw familie, mantelzorgers of kennissen kunnen ons raadplegen.

Uw privacy

Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Hoe we hiermee omgaan vindt u in ons privacyreglement.  

hier moet een alt text komen

Regionaal

We zijn bekend met zorg in alle gemeenten van Nederland, ook in uw regio. Daardoor kunnen we u goed informeren over de regionale mogelijkheden zoals het aanbod van zorgaanbieders of mogelijke wachtlijsten. Samen kijken we wat het beste bij u past.

Kwaliteit door certificering

Onze medewerkers zijn ISO-gecertificeerd. Dit betekent dat wij constant bezig zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en te verbeteren.